สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำนเนาถูกต้อง

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กรมพระธรรมนูญ? สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ถนน หลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

โทร. 022240041 ต่อ 508, 509, 518

  ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ : ให้ผู้สมัครสามารถยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขข้อมูลในใบสมัครสอบ ได้ในวันสอบแข่งขัน ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน -? 16 ตุลาคม 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://jag.thaijobjob.com/
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ :  ชำระเงินค่าสมัคร ตั้งแต่วันที่  15 กันยายน -?17 ตุลาคม 2563 ที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยผู้สมัครสอบสามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทาง ( 1.ช่องทางเคาน์เตอร์ 2. KTB NETBANK 3. ATM )  ภายในเวลาทำการของธนาคารตรวจสอบรายละเอียดการชำระเงินจากไฟล์ประกาศรับสมัคร 
ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าสมัครสอบแล้ว
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ : 
ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 350 บาท และ
ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว จะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
6. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบและพิมพ์ใบสมัครที่มีเลขประจำตัวสอบได้ที่เว็บไซต์ https://jag.thaijobjob.com/ หัวข้อ "พิมพ์ใบสมัคร" ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
7. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินเมื่อไร
คำตอบ : กรมพระธรรมนูญ? สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน  ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2563 ทางเว็บไซต์ https://jag.thaijobjob.com/ หัวข้อ  "การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน"
8. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ กรมพระธรรมนูญ? สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ถนน หลักเมือง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม. โทร. 02-224-0041 ต่อ 508, 509, 518
9. คำถาม : กรณีผู้สมัครมีปัญหาในการส่งใบสมัครในระบบ จะทำอย่างไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3  ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.